สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ชั้น 11

444  ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (0) 2269 5437 (0) 2269 5430 โทรสาร: (0) 2269-5449 

ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซค์  https://port.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 21 พฤษภาคม 25622 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 270 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเมื่อไร
คำตอบ : เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบแล้ว การท่าเรือฯจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและเลขประจำตัวผู้สมัครสอบให้แก่ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบถูกต้อง ครบถ้วนและเรียบร้อย โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและเลขประจำตัวสอบได้ที่ www.port.co.th หรือ https://port.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562  เป็นต้นไป
7. คำถาม : หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก 
คำตอบ : 1.) บัตรประจำตัวประชาชน 2.) หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
3.) บัตรประจำตัวผู้สอบ (กรณีที่มาสมัครสอบด้วยตนเอง)

8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ แผนก บรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  โทรศัพท์: (0) 2269 5436-7, (0) 2269 5430
โทรสาร: (0) 2269-5449

9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 หรือ Line ID : @thaijobjob